INSTALLATION FOR THE 800th ANNIVERSARY OF NIZHNY NOVGOROD
Videoartist
with Petr Vosnesensky

7 minutes videi about history of Nizhny Novgorod